Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X
POŻYCZKI
OSZCZĘDNOŚCI
KONTA OSOBISTE/INNE
UBEZPIECZENIA

Zawieszenie działalności SKOK „NIKE” - Informacja Zarządcy Komisarycznego

« wstecz
piątek, 02 czerwca 2017
Dział IT
odsłon: 13311

Zawieszenie działalności SKOK „NIKE” - Informacja Zarządcy Komisarycznego

 


W związku z zawieszeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego, z dniem 2 czerwca br. działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „NIKE”, w dniu 2 czerwca br. Oddziały SKOK „NIKE” będą zamknięte. Od dnia 5 czerwca br.(poniedziałek) oddziały nie będą prowadzić działalności operacyjnej, jednak będą otwarte w celu udzielania Członkom SKOK „NIKE” informacji dotyczących aktualnej sytuacji i dalszych działań.

 


 Jednocześnie prosimy o dokonywanie spłat zaciągniętych pożyczek/kredytów w placówkach innych banków, SKOK-ów lub urzędach pocztowych bezpośrednio na numer rachunku wskazany w umowie pożyczki/kredytu.
 Komunikat nr 57 BFG z  07.06. 2017  - w załączeniu
 Komunikat nr 56 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 2 czerwca 2017 r.   

W dniu 6 lipca 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu z dniem 7 lipca 2016 r. Zarządcy Komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej „Nike” („Kasa”). Z dniem  2 czerwca 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy OszczędnościowoKredytowej „Nike” oraz wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie  o ogłoszenie upadłości Kasy. W związku z powyższym z dniem 2 czerwca 2017 r. nastąpiło spełnienie warunku gwarancji w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996, z późn. zm.) („ustawa o BFG”) wobec Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Nike”.  

W związku ze spełnieniem warunku gwarancji wobec Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Nike”, Bankowy Fundusz Gwarancyjny („Fundusz”) rozpoczął działania związane z przygotowaniem  i przeprowadzeniem wypłat środków gwarantowanych deponentom Kasy.  

Środki gwarantowane wypłacane będą w złotych, bez względu na walutę, w jakiej nominowane były depozyty,  do równowartości w złotych 100.000 euro, tj. 418.820,00 zł.  W określonych w art. 24 ust. 3 i 4 ustawy o BFG przypadkach*, środki lub należności deponenta, w terminie  3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności, objęte są gwarancjami ponad równowartość w złotych 100.000 euro (środki te są wypłacane jedynie na indywidualny wniosek deponenta, skierowany bezpośrednio do Funduszu, zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o BFG).  

Do obliczenia równowartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia spełnienia warunku gwarancji, tj. z dnia 2 czerwca 2017 r.  

Informacje o podmiocie, za pośrednictwem którego będą realizowane wypłaty środków gwarantowanych (z wyłączeniem środków ponad równowartość w złotych 100.000 euro), terminach i miejscach ich dokonywania, Zarząd Funduszu poda do publicznej wiadomości.   

W celu odebrania środków gwarantowanych deponenci nie muszą podejmować żadnych czynności oprócz stawienia się z dokumentem tożsamości w placówce wypłacającej. W przypadku zamiaru dokonania wypłaty  w formie przelewu środków gwarantowanych na wybrany rachunek należy posiadać także informację o numerze tego rachunku.   

Deponenci nie muszą zgłaszać swoich wierzytelności ani Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu,  ani Zarządcy Komisarycznemu Kasy. Informacje o należnościach deponentów, wynikające z ksiąg rachunkowych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Nike”, będą przekazane Funduszowi przez Zarządcę Komisarycznego Kasy.  

Wierzytelności przekraczające wartość środków gwarantowanych oraz nieobjęte ochroną gwarancyjną mogą być dochodzone od Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Nike”. W przypadku ogłoszenia jej upadłości wierzytelności te powinny zostać zgłoszone sędziemu-komisarzowi w terminie oznaczonym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości.


Podstawowe informacje dotyczące zasad gwarantowania depozytów w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych  

Gwarantowane są środki pieniężne: 

 osób fizycznych, 

 organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

 będących osobami prawnymi jednostek organizacyjnych kościoła lub związku wyznaniowego,  

 spółdzielni, 

 związków zawodowych, 

 wspólnot mieszkaniowych.  

Wyłączone spod gwarancji są środki pieniężne zdeponowane przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (depozyty złożone w kasie przez inną kasę) oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową.   

Gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nie podlegają: 

 środki wpłacone przez deponentów do kasy tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich  do spółdzielni, 

 środki znajdujące się na rachunkach nieaktywnych (tj. takich, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów), których suma jest niższa niż równowartość w złotych 2,5 euro – jeżeli są to jedyne środki deponenta, 

 pieniądz elektroniczny.  

W przypadku rachunku wspólnego, tj. rachunku prowadzonego dla kilku osób, należność deponenta liczona jest w następujący sposób: środki na rachunku wspólnym dzielone są między współposiadaczy, zgodnie  z postanowieniami zawartymi w umowie rachunku, a jeżeli takich postanowień nie ma – ustala się dla wszystkich równe części, i oblicza wartość środków gwarantowanych odrębnie dla każdego współposiadacza do wysokości limitu ustawowego.   

Szczegółowe informacje dotyczące zasad gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny znajdują się pod adresem: http://www.bfg.pl/zasady-gwarantowania-depozytow.  

Kontakt: 

 Infolinia: 800 569 341 (połączenie bezpłatne) oraz 22 583 09 42, 22 583 09 43, 22 583 09 45 (opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika),  

 e-mail: kancelaria@bfg.pl, 

 adres: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa.


______________________________________________________________________________________________________     

* np. gdy środki lub należności deponenta, będącego osobą fizyczną pochodzą z: odpłatnego zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego takim budynkiem, samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym – jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, wykonania na rzecz deponenta podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, nabycia spadku, wypłaty ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, wypłaty odprawy pieniężnej, emerytalnej lub rentowej, wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 
Copyright © SKOK Nike     projekt i wykonanie gqim.com